Näringsrisker och brister under betessäsongen

Vad roligt att just du valt att läsa vår foderblogg! Här får du goda råd och intressanta resonemang kring foder och utfodring. Vi får ofta många frågor om hur våra hästar ska utfodras under betessäsongen och i samband med installning efter bete. I detta blogginlägg ska vi fokusera extra kring dessa frågor och förhoppningsvis reda ut många av de frågetecken som finns i ämnet.

I vilt tillstånd vandrar hästen långa sträckor varje dag och tuggar 16 till 19 timmar per dygn. När vi släpper våra hästar på bete har de goda förutsättningar att leva som i naturligt tillstånd men vi som hästägare har fortfarande ett ansvar att se till att deras dagliga behov av näringsämnen täcks.


Hästar på bete med fri tillgång på gräs.

Näringsinnehållet kan variera stort
Näringsinnehållet på betet kan variera mycket mellan olika beten och beror på ett flertal olika faktorer. De viktigaste faktorerna är hur mycket näringsämnen det finns i marken och vilka växter som växer där. Ett bete på en välgödslad jord med god mineralstatus har bättre förutsättningar än en ogödslad jord med lågt mineralinnehåll. Det beror även på vilka växter som växer i jorden och hur de sköts.
Olika växtarter har olika rotsystem och med en bred artvariation i betesvallen finns det fler möjligheter att nå mineralerna i de olika jordlagren. Ett kort gräs (tex putsat, betat eller nyss uppvuxet) har högre smältbarhet och lägre fiberhalt än ett långt gräs som i sin tur dessutom kan vara mindre smakligt. En hel del hästar släpps ut på bete för sent på säsongen, när flertalet av betesväxterna har förvuxit och tappat sin största del näring. Var betet finns i Sverige är också en faktor, beroende på vilken odlingszon betet befinner sig inom.

Välj typ av bete utifrån hästens behov
Det finns flera olika typer av bete, och de vanligast förekommande är natur- och kulturbete. Naturbete har oftast en större variation av grässorter eftersom det inte skett någon insådd eller gödning men i många fall är de också magrare och passar till hästar som inte kräver så höga värden av protein och energi. Ett kulturbete är ett bete som oftast är åkermark där flertalet grässorter är insådda och oftast gödslas, pustas och plöjs upp med jämna mellanrum. Ett kulturbete passar hästar som är något mer svårfödda eller har ett högre behov av näring, exempelvis digivande ston eller tävlingshästar som presterar på högre nivå.
Människan begränsar och bestämmer den yta hästen ska beta. Om betesmängden räcker till för att täcka hästarnas dagliga näringsbehov beror på hästens ålder, användningsområde (till exempel hobbyridning, avel eller träning och tävling) men ras och individuella skillnader kan också påverka behovet. Kontinuerlig hullbedömning under betessäsongen är viktig för att i god tid upptäcka över- eller underskott av näringsämnen. Över- och underskott på energi och protein kan man upptäcka relativt snabbt, men om inte vitamin- och mineralbehovet täcks syns ofta bristerna först när de blivit allvarliga.

Irish Mash med levande jästkultur stimulerar mikroorganismerna i grovtarmen och förbättrar ämnesomsättningen. Microvital tillför mineraler och spårämnen i biologisk högupptaglig form för att utjämna olika brister. 

Behöver hästar näringstillskott när de går på bete?
Hästar har olika konsumtionsförmåga på bete och det beror dels på vilken typ av bete som konsumeras men framförallt på skillnader mellan individer. Vanligtvis är betesintaget ca 1,8-3,0 procent av hästens kroppsvikt per dygn, men det förekommer att hästar äter över 5 procent av kroppsvikten per dygn.
Ett antal hästar ingick i en studie vid SLU* där protein och energi undersöktes på ett året runt bete och resultatet visade att gräset höll god kvalité även under hösten. Dock behöver marken vara betad tidigare under säsongen så att betet är förhållandevis kort.
Många hästar klarar mer än väl att täcka sitt energi- och proteinbehov på ett natur- eller kulturbete men för vissa individer kan det vara svårt. De kategorier av hästar som sällan täcker hela näringsbehovet på endast bete är digivande ston och högpresterande hästar, som tävlingsaktiva trav- och galopphästar. Oavsett vilket näringsbehov hästen har så är det mycket sällan mineralbehovet täcks med bete.


Sto med föl på bete.

"Stor buk – inte alltid överviktig"
Över- och/eller underskott av energi och protein på betet yttrar sig på olika sätt, men är ofta lika allvarliga. En häst med långvarigt överhull riskerar att utveckla foderrelaterade sjukdomar och hästens hållbarhet kan också påverkas negativt.
En del hästar faller ur i hull under senare delen av betesperioden och det är inte ovanligt att hästar har en stor buk, samtidigt som man kan ana eller se revbenen och överlinjens muskulatur har försvunnit.  Det kan finnas flera anledningar varför hästar faller ur under betesperioden, och här följer en checklista som vi hästägare kan använda för att minimera risken för näringsbrist under och efter bete.

Behöver vi utfodra med extra vitaminer och mineraler under betet?
Vanligtvis behöver man inte ge extra vitaminer under betesperioden. I färskt gräs finns alla vitaminer som hästar behöver och de individer som går på bete fyller på sitt förråd av fettlösliga vitaminer.
Däremot behöver man oftast komplettera med mineraler under betet för att underhållsbehovet inte täcks av enbart gräs. Att hästarna får tillgång till en mineralbalja eller mineralsten på betet är oftast inte tillräckligt eftersom intaget kan variera mycket hos de hästar som går tillsammans. Att utfodra mineraler individuellt är att föredra och då minskar också risken för eventuella mineralbrister.
En studie vid SLU* visar att mineralinnehållet i olika grovfoder kan variera mycket och för att vara säker på att hästarnas behov täcks bör de utfodras dagligen med mineraltillskott.

Hur vet jag som hästägare om min häst har mineralöverskott- eller underskott?
Symtomen för överskott eller underskott av mineraler kan vara många och ibland diffusa. En häst med underskott kan bland annat ha problem med mugg, eksem, klåda, nedsatt fertilitet, muskelproblem samt nedsatt hov- och pälskvalitet.

Här följer exempel på olika symtom kopplade till specifika mineraler:

Mineral

Överskott

Underskott

Kalcium

Försämrad benkvalitet hos växande hästar och sämre upptag av andra mineraler.

 Benskörhet, påverkar skelettets utveckling negativt.

Fosfor

Kan leda till kalciumbrist.

 

 Skör skelettvävnad, kramper och minskad aptit.

Magnesium

Tarm och urinstensbildning.

Muskelspänningar, sviktande arbetsglädje, stress och nervositet. 

Zink

 Kan leda till kopparbrist.

Dålig sårläkning, klåda, eksem, nedsatt fertilitet, nedsatt immunförsvar, ljusskygg, fällningsproblem, dålig hovkvalité och dålig aptit.

Koppar

 Sämre upptag av andra mineraler, framförallt zink och järn.

Pigmentstörningar (kopparglasögon), skelettskador, förstoring av lever och hjärta, blodbrist och störningar i utveckling av bindväv.

Järn

Sämre upptag av fosfor och koppar

Blodbrist, bristande muskelstyrka och andningssvårigheter.

Selen

Giftigt!

 Muskel och leverskador, nedsatt immunförsvar, ämnesomsättningsproblem, pälsbrist och nedsatt fertilitet.

Salt och elektrolyter

 Konstant törst.

 Minskad törst, uttorkning, onormalt slickande eller tuggande på boxinredning, stenar och andra föremål.


*SLUs utfodringsrekommendationer för häst är ett tips på var du kan läsa om hästens grundbehov av mineraler och vitaminer samt var gränserna går gällande över- eller underskott.

Om du misstänker att din häst har några mineralbrister kontakta din veterinär för konsultation och eventuellt blodprov.


Symtom för underskott av mineraler kan vara återkommande mugg och/eller svansklåda.

Vad kan vi som foderrådgivare hjälpa till med? 
Vi hjälper gärna till med att beräkna foderstater för att säkerställa att hästens behov täcks, oavsett vilken typ av grovfoder den äter, hästens ras, träningsnivå eller användningsområde hästen eller hästarna har. Vi utgår alltid från det grovfoder som finns tillgängligt, dess näringsvärde och kvalitet, och anpassar foderstaten till att bli så optimal som möjligt till varje häst. 

Lästips för dig som vill veta mer
https://www.mdpi.com/2076-2615/9/8/500
https://stud.epsilon.slu.se/7332/

Månadens visdomsord: För att förhindra näringsbrister under och efter betessäsongen, kontrollera och dokumentera hästens hull varje vecka och utfordra mineraler individuellt under hela betessäsongen.

Njut av sensommaren!

//Olof, foderrådgivare på St Hippolyt