Välj rätt grovfoder till din häst

Nu under hösten får vi foderrådgivare många grovfoderanalyser skickade till oss. Många hästägare känner sig osäkra på hur de ska tolka analysen och många frågar oss vad som egentligen är ett bra grovfoder. För att besvara dessa frågor kommer detta blogginlägg att handla om vad du bör tänka på när du väljer grovfoder och vad som är ett bra grovfoder till just din häst.

Grovfodret är en viktig del av hästens foderstat
Grovfodret utgör den allra största delen av foderstaten och är viktigt för att täcka hästens näringsmässiga behov men även för att täcka behovet av fibrer och tuggtid som hästen har. Minsta rekommenderade mängd grovfoder hästen bör äta dagligen, oavsett vilket grovfoder man fodrar den med, är 1,5 kg ts/100 kg kroppsvikt. Näringsinnehållet i grovfodret varierar mycket och utan en analys kan näringsinnehållet i grovfodret inte fastställas. Det är därför viktigt att analysera grovfodret för att bestämma näringsinnehållet i det grovfoder som tilldelas hästen.

Analyserat grovfoder – inte en kvalitetsstämpel
Genom att göra en analys kan näringsinnehållet i grovfodret fastställas. Det betyder inte att ett analyserat grovfoder per automatik är ett bra grovfoder, det är ingen kvalitetsstämpel. En analys säger oss enbart att grovfodrets näringsinnehåll är fastställt, inte om grovfodret har en bra eller dålig näringsmässig kvalitet. När minst 1000 olika grovfoderprov från 2002, 2003 och 2005 analyserades visade det sig att energiinnehållet varierade mellan 6,0-12,5 MJ/kg ts och proteininnehållet varierade mellan 0-196 g smältbart råprotein/kg ts (*Jansson, 2013). Utan en analys kan vi inte veta vad just ditt grovfoder innehåller och därmed inte fastställa om vi täcker hästens behov eller inte.

Vad påverkar då näringsinnehållet i grovfodret?
Faktorer som påverkar näringsinnehållet är bland annat sammansättningen där timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs tillhör de grässorter som ofta ingår i vallarna som odlas till häst. Andra faktorer som påverkar näringsinnehållet är skördetidpunkt, markens näringsinnehåll samt olika väderförhållanden. Konserveringsmetoden påverkar inte näringsinnehållet, så det spelar inte någon roll om grovfodret är torkat hö eller inplastat hösilage. Vilken konserveringsmetod man bör välja beror bland annat på lagringsmöjligheter och antal hästar i stallet.

Vad är då ett bra grovfoder?
Vad som avgör om ett grovfoder är bra eller inte beror på en rad olika faktorer. Först och främst beror det på vilken häst som ska äta grovfodret. Olika hästar har olika stort näringsbehov beroende på om de är lätt- eller svårfödda, arbetar hårt, är dräktiga eller digivande. En häst som har ett lägre näringsbehov kan med fördel tilldelas ett grovfoder med lite lägre energi- och proteininnehåll. Däremot är det precis lika viktigt för dessa hästar som för en svårfödd häst som har ett högre energi- och proteinbehov, att grovfodret har en bra balans mellan energi- och proteininnehållet. Ett grovfoder bör innehålla ungefär 6 g smältbart råprotein/MJ för att täcka hästens behov på ett bra sätt. En lättfödd häst som fodras med ett grovfoder som innehåller 8,5 MJ/kg ts och 50 g smältbart råprotein kommer teoretiskt sett täcka sitt näringsmässiga behov väl, både vad gäller protein och energi, utan att grovfodergivan behöver minskas för mycket. Ett grovfoder med lite lägre energi- och proteinbehov möjliggör att hästen kan äta 1,5 kg ts/100 kg kroppsvikt eller mer, utan att hästen får ett överskott av energi och protein i den totala foderstaten. En häst som presterar hårdare och har ett högre behov kommer istället behöva ett grovfoder med ett högre innehåll av både energi och protein, exempelvis 10-11 MJ/kg ts och 60-65 g smältbart råprotein/kg ts för att täcka sina behov väl. I bägge fallen är grovfodren väl balanserade mellan energi och protein. Det är inte optimalt för någon häst att tilldelas grovfoder där kvoten mellan protein och energi ligger för lågt. I en studie gjord på presterande hästar visade det sig vara möjligt att fodra en stärkelsefri och grovfoderbaserad fodring även till den typen av hästar. Grovfodrets energiinnehåll i studien varierade mellan 10.2-11,7 MJ och proteininnehållet varierade mellan 93-164 g smältbart råprotein (**Ringmark, 2014). Det är alltså viktigt att välja ett grovfoder som passar just hästen som ska äta det. Utöver energi- och proteinbehovet är det också viktigt att täcka hästens behov av vitaminer och mineraler, vilket vi kompletterar extra med när vi beräknar hästens foderstat.

Grovfoder kan se väldigt lika eller olika ut. Grovfodrets näringsmässiga kvalitet kan vi inte bedöma enbart genom att titta på grovfodret, det behövs en näringsanalys för att kunna bedöma näringsinnehållet i varje enskilt parti.

"Min lättfödda häst får grovfoder med "sämre" näringsinnehåll"
Många hästägare väljer att ge sin lättfödda häst ett grovfoder med "sämre näringsinnehåll" eller ett grovfoder som är sent skördat alternativt ett fjolårshö. Utan en analys kommer näringsinnehållet i grovfodret inte vara känt och det är ingen garanti att grovfodret har ett lägre näringsinnehåll enbart för att det är senare skördat eller är ett fjolårshö. Det är inte heller säkert att balansen mellan protein och energi är optimal. Inte sällan läser vi analyser som har ett relativt högt energiinnehåll, runt 9,5-10,5 MJ/kg ts men som innehåller 20-25 g smältbart råprotein/kg ts. I ett sådant grovfoder blir kvoten ca 2,5 g smältbart råprotein/MJ och hästen kommer täcka sitt behov av energi mer än dubbelt så snabbt som den täcker sitt proteinbehov. Det är inte sällan grovfoder med "sämre näringsinnehåll" har liknade näringsinnehåll som det grovfodret som är beskrivet ovan. Ett grovfoder som har ett högt energiinnehåll samtidigt som det har ett lågt proteininnehåll är ett sämre grovfoder men inte i den bemärkelsen som hästägaren önskar. Det hästägaren egentligen frågar efter är ett foder med lite lägre innehåll av både energi- och protein, men som fortfarande har en bra balans mellan dessa, dvs med en kvot runt 6 g smältbart råprotein/MJ.

Vad gör jag när grovfodret inte räcker näringsmässigt?
Det allra bästa är att välja grovfoder efter den typ av häst man har. Då krävs det att det finns en representativ analys på grovfodret, att man köper in grovfodret med vetskap om näringsinnehållet och väljer ett foder som är anpassat till hästen som ska fodras med det utvalda grovfodret. I större stallar med många olika typer av hästar kan detta vara svårt då hästarnas behov kan skilja sig mycket från varandra. Har man en svårfödd häst som faller ur i hull och blir tunn över revbenen tyder det på att näringsinnehållet i grovfodret inte räcker till för att täcka hästens behov och då kan ett kompletteringsfoder eller en höpellets vara ett alternativ för att hästen ska få i sig fler kalorier. Är hästen istället lättfödd och blir rund, kan det vara ett alternativ att erbjuda en slow feedlösning eller ersätta en del av grovfodergivan med halm. Om grovfodret saknar protein behöver man komplettera extra med det som saknas, detta gäller både lättfödda och svårfödda hästar, då de annars kommer få ett proteinunderskott i foderstaten och man kan bland annat se att hästarna faller ur muskulärt.

Performance Fiber High Protein tillför protein i foderstaten och är ett bra komplement till grovfoder med lågt proteininnehåll. Glyx Wiese Höcobs är höpellets som tillför en bred sammansättning av fibrer till foderstaten.

Genom att planera inköp eller produktion av eget grovfoder väl så kommer resterande del av utfodringen att bli både enklare och bättre för både dig och din häst.

Lästips för dig som vill veta mer

*Utfodringsrekommendationer för häst https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-for-hast_2013_rapport_289.pdf

**A Forage-Only Diet and Reduced High Intensity Training Distance in Standardbred Horses https://pub.epsilon.slu.se/11567/1/ringmark_s_141010.pdf

Månadens visdomsord: "Välj grovfoder efter typ av häst, för att detta ska vara möjligt – välj ett analyserat grovfoder med ett balanserat innehåll av energi och protein".

Linn, Agronom och foderrådgivare på St Hippolyt